Herri Dirubideen Euskal Kontseilua

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, besteak beste, honako erabaki hauek hartu ditu:

EKARPENEN LIKIDAZIOA 2022

2020an COVID-19aren pandemiaren ondoren 2021ean izandako susperraldi handiaren ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetan zerga itunduen bidez bildutako diru kopuruak berriro ere aurrerapen nabarmena izan du 2022an, guztira 17.130,7 M €-raino (+% 7,3). Zifra horrek esan nahi du urrian egindako azken aurreikuspenarekiko % 100,1eko gauzatze-maila dagoela (urrian aurreikusitakoak baino 21,4 M € gehiago bildu dira), eta aurrekontuaren zifrarekiko % 105,2koa.

Zuzeneko zergapetzeari dagokionez, bi zerga nagusiek lagundu dute zerga-bilketak aurrera egiten: PFEZa % 6,3 igo da, eta sozietateen gaineko zerga % 17,0. Bestalde, zeharkako zergapetzean, BEZaren bilketa osoa % 10,6 hazi da 2021arekin alderatuta.

Kontsumo espezifiko jakin batzuen gaineko zerga bereziei dagokienez, kudeaketa propioaren bidezko bilketa globala % 1,7 jaitsi da. Izan ere, alde batetik, elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren bilketak behera egin du (-% 69,6), zerga-tasa % 5,1127tik % 0,5era murriztu delako; eta, bestetik, hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren ondoriozko diru-sarrerak murriztu egin direlako (-% 3,1). Arabak 2.729,2 milioi euro bildu ditu zerga itunduen bidez 2022an, 2021ean baino % 9,7 gehiago; Bizkaiak 8.803,5 milioi euro, 2021ean baino % 8,2 gehiago; eta Gipuzkoak 5.598,1 milioi euro, 2022an baino % 4,8 gehiago.

 

ZERGA ITUNDUEN  DIRU-BILKETA. 2022KO ITXIERA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. CIERRE  2022

 

 ARABA / ÁLAVA

 

BIZKAIA

 

GIPUZKOA

 

TOTAL €
GUZTIRA €

 

IRPF / PFEZ

 

993.325.185

 

3.367.780.607

 

2.136.591.938

 

6.497.697.730

 

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

 

257.349.847

 

757.063.112

 

336.853.924

 

1.351.266.883

 

IVA / BEZ

 

1.118.496.532

 

3.487.688.133

 

2.315.204.764

 

6.921.389.429

 

IIEE FABRICAC. e IE ELECTRIC.
FABRIK. Z.BEREZIAK eta ELEKTRIZ./ZERGA

 

220.927.037

 

688.893.157

 

457.302.560

 

1.367.122.754

 

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

 

139.058.643

 

502.049.139

 

352.131.971

 

993.239.753

 

TOTAL / GUZTIRA

 

2.729.157.244

 

8.803.474.148

 

5.598.085.157

 

17.130.716.549

2022an, 932,3 milioi euroko kupoa ordaindu da. Zerga-bilketaren eta Estatuari egindako ordainketen itxieraren berri izan ondoren, ekarpenen likidazioaren azken zenbatekoa 11.598,8 milioi eurokoa da: hasieran aurrekontuan jasotakoak baino 594,9 milioi gehiago.

2022ko LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN 2022
 

2022ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2022

 

ARABA / ÁLAVA

 

BIZKAIA

 

GIPUZKOA

 

GUZTIRA TOTAL

 

Ekarpen koef. 2022
Coef. aportación 2022

 

16,16%

 

50,39%

 

33,45%

 

100,00%

 

EKARPENAK 2022 APORTACIONES 2022

 

1.874.358.640

 

5.844.612.121

 

3.879.783.198

 

11.598.753.959

 

 

2022KO EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRAREN LIKIDAZIOA

2022ko zerga-bilketaren itxiera ikusita, 98,3 M €-rekin zuzkituko da Egokitzapenerako Funts Orokorra, eta Araba eta Gipuzkoa artean banatuko da. Horiei 12.367.769 eta 85.929.333 euro dagozkie, hurrenez hurren.

 

 

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA 2022
FONDO GENERAL DE AJUSTE  2022

 

EUSKO  JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

 

70,81%

 

69.604.178

 

FORU ALDUNDIAK
DIPUTACIONES FORALES

 

29,19%

 

28.692.924

 

Araba / Álava

 

4.636.777

 

Bizkaia

 

14.458.364

 

Gipuzkoa

 

9.597.783

 

GUZTIRA / TOTAL                                         

 

98.297.102

 

ENERGIAREN ETA KREDITU-ERAKUNDEEN ETA KREDITUKO FINANTZA-ESTABLEZIMENDUEN ALDI BATERAKO KARGEN ERAKUNDE ARTEKO BANAKETA

 

HDEKren bileraren arabera, Euskadik bi kargetan izan beharreko partaidetzak hiru maila instituzionalen eskumenak finantzatzen lagundu behar duela jo da. Hortaz, Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien artean banatuko dira karga horiek, bakoitzaren koefiziente bertikal eta horizontalaren arabera.

Bestalde, toki-erakundeek bi aldi baterako kargetan izango duten partaidetza lurralde historiko bakoitzeko foru-organoetan zehaztuko da.

INBERTSIO ESTRATEGIKOEN ERAKUNDE ARTEKO PLANA

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek 2022-2024 aldirako Inbertsio Estrategikoen Erakunde arteko Plana (IEEP) garatzeko egindako Erakunde arteko Akordioaren esparruan aurreikusitako proiektuen eta jardueren gauzatze-mailaren berri eman da. Plan horrek 528,8 milioi euroko inbertsio orokorra aurreikusten du 2022tik 2024ra bitartean, Euskadi Next programaren zortzi osagaien artean banatuta (horietatik 93,26 milioi euro 2022ri zegozkien).

Aurreikusita zegoenez, IEEPa bere osotasunean atera da 2022ko ekitaldian, eta, horretarako, beharrezko funtsak Foru Aldundiei banatu zitzaizkien: 7 milioi euro Arabako Foru Aldundiari, 23 milioi Bizkaiko Foru Aldundiari eta 14,2 milioi Gipuzkoako Foru Aldundiari. Halaber, dagozkion aurrekontu-partidak gaitu zitzaizkien horiek gauzatzeko ardura zuten Eusko Jaurlaritzako sailei.

2022an, guztira, 112,7 milioi euro inbertitu dira hainbat proiektutan; hau da, urte horretarako aurreikusitako guztizkoaren % 120,8ko gauzatze-maila izan da, eta IEEParen zuzkidura osoaren % 21,3koa.

Plan hori elikatzen da euskal erakundeen baliabide endogenoetatik, eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismotik datozen Europako baliabideetatik.

 

 

 

 

 

 

 

Eurotan

 

 

 

2022

 

Gauzatua

 

2022ko aurreikuspenaren gaineko %

 

IEEP GUZTIAREKIKO %

 

1. OSAGAIA: PERTSONEN OSASUNA ETA ZAINKETA

 

18.150.000

 

34.824.936

 

191,9

 

77,0

 

2. OSAGAIA: BIZIALDI OSOKO IKASKUNTZA

 

1.740.000

 

1.561.115

 

89,7

 

13,0

 

3. OSAGAIA: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SORTZEA

 

1.000.000

 

1.000.000

 

100,0

 

2,9

 

4. OSAGAIA: MUGIKORTASUN JASANGARRIA

 

38.200.000

 

50.178.391

 

131,4

 

36,9

 

5. OSAGAIA: DIGITALIZAZIOA ETA BERRIKUNTZA

 

20.810.000

 

11.754.389

 

56,5

 

5,8

 

6. OSAGAIA: HIRI-HABITATA

 

9.870.000

 

9.300.000

 

94,2

 

10,0

 

7. OSAGAIA: HABITAT NATURALA ETA HONDAMENDI NATURALEN PREBENTZIOA

 

1.000.000

 

143.868

 

14,4

 

7,2

 

8. OSAGAIA: EKONOMIA ZIRKULARRA

 

2.500.000

 

3.910.271

 

156,4

 

105,7

 

GUZTIRA

 

93.270.000

 

112.672.971

 

120,8

 

21,3